ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 18 ตุลาคม 2564

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้ออกประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภาที่ 6/2564 เรื่อง กำหนดการจัดสอบฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2565 แล้วนั้น สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันยังคงมีความรุนแรงอยู่ในทุกพื้นที่และสถานการณ์การระบาดยังไม่สามารถคาดการณ์ได้

คณะกรรมการบริหารศรว. ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ online ได้พิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการสอบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 11/2564 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ดังนี้

กลุ่มที่ 1 นิสิตนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 สถาบันผลิตแพทย์ในประเทศ ให้สถาบันเป็นผู้ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถของนิสิตนักศึกษาแพทย์ในสังกัด จากข้อมูลการปฏิบัติงาน การสอบ หรือการประเมินในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับบริบทของสถาบัน ให้ครอบคลุมทักษะ 7 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินโดยการสอบ OSCE ของ ศรว. โดยส่งผลการประเมินให้ ศรว. ตามแบบการประเมินฯ ที่ ศรว. กำหนด เช่นเดียวกับที่เคยปฏิบัติ/ประเมิน ในภาวการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา

กลุ่มที่ 2 แพทย์ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศ และกำลังปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (นวก.) อยู่ในโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ให้สถาบันผลิตแพทย์ต้นสังกัด หรือ ศูนย์แพทย์ฯ นั้นดำเนินการประเมินตามกระบวนการและวิธีการเช่นเดียวกันกับผู้มีสิทธิ์สอบกลุ่มที่ 1 หากไม่สามารถประเมินได้หรือประเมินแล้วไม่ผ่าน รวมถึงผู้ที่เคยสอบกับ ศรว. แล้วแต่ยังไม่ผ่าน ให้สมัครสอบกับ ศรว. พร้อมกับ ผู้มีสิทธิ์สอบกลุ่มที่ 3

ทั้งนี้ การประเมินรูปแบบนี้ ให้ถือเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้สมัครสอบจากสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศ เฉพาะในสถานการณ์ครั้งนี้เท่านั้น

กลุ่มที่ 3 แพทย์ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ (Foreign Medical Graduate : FMG) ให้สมัครสอบกับ ศรว. โดยกำหนดการจัดสอบให้เป็นไปตามประกาศฯ ฉบับที่ 6/2564 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยจะจัดสนามสอบเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การพิจารณารับรองการสอบขั้นตอนที่ 3 ยังใช้กฎเกณฑ์เดิม คือ ต้องผ่าน OSCE หรือการประเมินที่เทียบเท่า OSCE การสอบรายยาว การสอบอัตนัยประยุกต์ และ 15 ทักษะหัตถการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน