ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 21 ตุลาคม 2564


คลิกเพื่อสมัครสอบ

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้เพิ่มรอบการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ศ. 2565) อีก 1 ครั้ง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ตามประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภาที่ 19/2564 เรื่อง เพิ่มรอบการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ศ. 2565) แล้วนั้น

ในการนี้ ศรว. ขอให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศซึ่งสอบผ่านขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองแล้ว และมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดหรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ที่มีความประสงค์จะสอบ MEQ ในรอบนี้ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสอบ MEQ ทาง website ของศรว. ที่ www.cmathai.org ระหว่าง วันที่ 21 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยเลือกสถาบันที่เปิดรับเป็นสนามสอบ MEQ ตามรายละเอียดในท้ายประกาศนี้

2. เนื่องจากมีจำนวนที่นั่งสอบจำกัดในแต่ละสนามสอบ หากที่นั่งสอบของสนามสอบใดเต็ม จะไม่สามารถเข้าลงทะเบียนในสนามสอบนั้นๆ ได้อีก ผู้ลงทะเบียนจะต้องเลือกสนามสอบอื่นที่ยังมีที่นั่งเหลืออยู่ต่อไป

3. ผู้ที่ลงทะเบียนและได้สิทธิ์ที่นั่งสอบ ต้องนำเอกสารที่พิมพ์ได้จากการลงทะเบียนไปดำเนินการสมัครสอบให้สมบูรณ์ ตามระบบและเอกสารของสถาบันที่เป็นสนามสอบแห่งนั้นกำหนดไว้ ภายในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


จำนวนเปิดรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ)
สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
สอบวันที่ 4 ธันวาคม 2564

ลำดับ สถาบัน จำนวนรับ
1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30
2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15
3 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 10
4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20
5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 50
6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 10
7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 60
8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 50
9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15
10 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 20
11 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20
12 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 10
13 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (สอบที่ รพ.พระนั่งเกล้า) 10