ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 11 พฤศจิกายน 2564

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้ออกประกาศที่ 6/2564 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 เรื่อง กำหนดการจัดสอบฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2565 แล้วนั้น หลังจากเปิดรับสมัครสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ระหว่างวันที่ 3 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพื่อเข้าสอบในวันที่ 9 มกราคม 2565 พบว่ายังมีที่นั่งว่างอยู่อีกจำนวนหนึ่ง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจำนวนผู้เข้าสอบเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดสอบให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย อีกทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครสอบของผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศและมีคุณสมบัติครบถ้วน คณะกรรมการบริหารฯ (ศรว.) ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้
   1. ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สำหรับวันที่ 9 มกราคม 2565 ออกไปอีกจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โดยสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
   2. งดการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565, วันที่ 6 มีนาคม 2565 และ วันที่ 3 เมษายน 2565

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่จะมีคุณสมบัติครบถ้วนจากผลการสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ในวันที่ 27 และ 28 พฤศจิกายน 2564 ศรว. จะเปิดรับสมัครสอบเพิ่มเติมสำหรับการสอบในวันที่ 9 มกราคม 2565 ภายใต้มาตรการจำกัดจำนวนอย่างเคร่งครัด

อนึ่ง ศรว.จะพิจารณาการจัดสอบฯ เพิ่มเติมในช่วงเวลาประมาณเดือน มิถุนายน 2565 โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ ศรว.ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนวันสอบและองค์ประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการจัดสอบ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ กรณีมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ ศรว. ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-5910045 (ในวันและเวลาทำการ)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน