ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 25 พฤศจิกายน 2564

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 (เพิ่มเติม) ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมแสดงข้อมูลการฉีดวัคซีนโดยจัดพิมพ์/แสดงผ่าน application หมอพร้อม หากเป็นกรณีใช้การตรวจ ATK ให้แสดงข้อมูลการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ณ จุดคัดกรองพร้อมเอกสารสำแดงที่ ศรว.กำหนด และตรวจสอบผังที่นั่งรอคอยและนั่งรับประทานอาหารประจำตำแหน่ง