ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2564


คลิกเพื่อลงทะเบียน

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) จะจัดการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2564 (พ.ศ. 2565) รอบที่ 2 ในวันที่ 16 มกราคม 2565 ในการนี้ ศรว. ขอให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศซึ่งสอบผ่านขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองแล้ว และมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดหรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ที่มีความประสงค์จะสอบ MEQ ในรอบนี้ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  1. ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสอบ MEQ ทาง website ของศรว. ที่ www.cmathai.org ระหว่าง วันที่ 8 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยเลือกสถาบันที่เปิดรับเป็นสนามสอบ MEQ ตามรายละเอียดในท้ายประกาศนี้
  2. เนื่องจากมีจำนวนที่นั่งสอบจำกัดในแต่ละสนามสอบ หากที่นั่งสอบของสนามสอบใดเต็ม จะไม่สามารถเข้าลงทะเบียนในสนามสอบนั้นๆ ได้อีก ผู้ลงทะเบียนจะต้องเลือกสนามสอบอื่นที่ยังมีที่นั่งเหลืออยู่ต่อไป
  3. ผู้ที่ลงทะเบียนและได้สิทธิ์ที่นั่งสอบ ต้องนำเอกสารที่พิมพ์ได้จากการลงทะเบียนไปดำเนินการสมัครสอบให้สมบูรณ์ ตามระบบและเอกสารของสถาบันที่เป็นสนามสอบแห่งนั้นกำหนดไว้ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


จำนวนเปิดรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ)
สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
สอบวันที่ 16 มกราคม 2565

ลำดับ สถาบัน จำนวนรับ
1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 20
2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20
3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15
4 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 10
5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20
6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 50
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 10
8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 60
9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (สอบที่ รพ.ราชวิถี) 25
10 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20
11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15
12 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 20
13 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20
14 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 10