ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 29 ธันวาคม 2564


คลิกเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ:


ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565


มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการจัดสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


กำหนดการสอบ การสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565


เอกสารประเมินความเสี่ยงฯ (โปรดสั่งพิมพ์เอกสารประเมินความเสี่ยงฯ และลงนามรับรอง แล้วนำไปมอบให้ ศรว. ในวันสอบที่จุดคัดกรองประจำสนามสอบ)