ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 06 มกราคม 2565


คลิกเพื่อสมัครสอบ

ข้อมูลประกาศโดยย่อ

ประเภทของการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 3 เป็นการประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination : OSCE)


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน
ประเภทที่ 1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง
ประเภทที่ 2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง

การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร (สมัครผ่าน www.cmathai.org)
ระหว่างวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 (เวลา 09:00 น) – 24 มกราคม พ.ศ. 2565

วันที่สอบและสถานที่สอบ
สถาบันเป็นผู้ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถของนิสิตนักศึกษาแพทย์ในสังกัด จากข้อมูลการปฏิบัติงาน การสอบ หรือการประเมินในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับบริบทของสถาบัน ให้ครอบคลุมทักษะ 7 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินโดยการสอบ OSCE ของ ศรว.

การประกาศผลสอบ
ศรว. จะประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์ของ ศรว. (www.cmathai.org) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565