ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 06 มกราคม 2565

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม แพทยสภา (ศรว.) ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ให้ประกาศกำหนดการจัดสอบความรู้สำหรับ ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อสอบขั้นตอนที่ 1 การประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences) ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences) และขั้นตอนที่ 3 การประเมินความรู้ทางด้านทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) และการสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Question : MEQ) ด้วยข้อสอบกลาง โดยมีกำหนดการจัดสอบ ดังนี้

ปี พ.ศ. 2565
    5 มิถุนายน 2565  สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ครั้งที่ 4
    26 มิถุนายน 2565  สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ครั้งที่ 2 (สำหรับกลุ่มที่ 2 และ 3 อ้างอิงตามประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 20/2564 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564)
    8 ตุลาคม 2565  สอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 2
    9 ตุลาคม 2565  สอบขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 2

ปี พ.ศ. 2566
    15 มกราคม 2566  สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ครั้งที่ 1
    19 มีนาคม 2566  สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ครั้งที่ 2
    22 เมษายน 2566  สอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 1
    23 เมษายน 2566  สอบขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1

สำหรับการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 จะประกาศให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้ ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับวันที่สอบตามความเหมาะสม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน