ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 23 มิถุนายน 2566

เพื่อให้การดำเนินการรับรองผ่านการประเมินทุกขั้นตอนของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศรว.จึงขอยกเลิกประกาศ ศรว. ที่ 6/2560 โดยให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศและสอบผ่านการประเมินทุกขั้นตอนแล้ว โปรดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ให้ถึง ศรว. ภายในวันและเวลาทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน เพื่อดำเนินการต่อไป

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาหนังสือ เดินทางที่ยังไม่หมดอายุ)
 2. สำเนาหลักฐานการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากแพทยสภาเป็นรายบุคคล
 3. สำเนาปริญญาบัตร แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
 4. ผู้ที่มีสัญชาติไทย
  สำเนาเอกสารรับรองการปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดหรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในสถาบันการแพทย์ต่างประเทศหรือในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง หรือ สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศซึ่งแพทยสภารับรองใบอนุญาตนั้น
  ผู้ที่มีสัญชาติต่างประเทศ
  สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศซึ่งแพทยสภารับรองใบอนุญาตนั้น
 5. สำเนาผลการสอบผ่านขั้นตอนที่ 1 2 และ 3 (OSCE)
 6. สำเนาผลการสอบผ่าน MEQ ,Long Case และ ทักษะหัตถการ (Manual skills)
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ ข้างต้น)

ส่งเอกสารตามรายข้างต้นทั้งหมดพร้อมกันทางไปรษณีย์ โดยระบุข้อความหน้าซองว่า “เอกสารรับรองผ่านการประเมินทุกขั้นตอน” มาตามที่อยู่ดังนี้

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/19 ซอย สาธารณสุข 8 ถนน ติวานนท์
ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อในวันและเวลาทำการ โทรศัพท์: 02-5910045, 095-4976285 Email : cma@cmathai.org

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน