ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 04 เมษายน 2565


คลิกเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ:


กำหนดเวลาการสอบ และข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 - 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 23 และ 24 เมษายน 2565


เอกสารประเมินความเสี่ยงฯ (โปรดสั่งพิมพ์เอกสารประเมินความเสี่ยงฯ และลงนามรับรอง แล้วนำไปมอบให้ ศรว. ในวันสอบที่จุดคัดกรองประจำสนามสอบ)


แนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัย ในการจัดสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


มาตรการการเข้าสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 1 - 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 23 และ 24 เมษายน 2565


แผนที่และที่ตั้งอาคารสอบของสนามสอบต่างๆ การสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 1 - 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 23 และ 24 เมษายน 2565


ศูนย์อำนวยการประจำสนามสอบ ขั้นตอนที่ 1 - 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 23 และ 24 เมษายน 2565