ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 20 เมษายน 2565

สนามสอบ 12-มทส. ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการเตรียมตัวสำหรับผู้เข้าสอบก่อนการสอบฯ ตามมาตรการการเข้าสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของศรว. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ดังนี้

เดิม

5.12 สนามสอบ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้เข้าเข้าสอบต้องส่งเอกสารประเมินความเสี่ยงฯ โดยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม หรือได้รับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR หรือวิธี ATK จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้หรือผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และมีผลเป็นลบมาแสดง ณ วันเข้าสอบหรือส่งผลล่วงหน้าก่อนถึงวันสอบ 2 วัน โดยส่งหลักฐานได้ที่ https://forms.gle/iSGJcxR9EU2CknKc8 หรือ สแกน Qr Code

เปลี่ยนแปลงเป็น

5.12 สนามสอบ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้เข้าเข้าสอบต้องส่งเอกสารประเมินความเสี่ยงฯ โดยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม และได้รับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี ATK โดยต้องแสดงภาพถ่ายผลการตรวจ ATK ที่ระบุชื่อผู้รับการตรวจ วันเวลาที่ตรวจ ที่มีผลเป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง มาแสดง ณ วันเข้าสอบหรือส่งผลล่วงหน้าก่อนถึงวันสอบ 2 วัน โดยส่งหลักฐานได้ที่ https://forms.gle/iSGJcxR9EU2CknKc8 หรือ สแกน Qr Code