ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 21 เมษายน 2565

ผู้เข้าสอบอาคารเฉลิมพระบารมี สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้ส่งเอกสารแบบประเมินความเสี่ยงที่จุดคัดกรอง ชั้น 1 อาคารสุจิณฺโณ ก่อนขึ้นไปยังห้องสอบชั้น 15 อาคารเฉลิมบารมี ส่วนผู้เข้าสอบอาคารเรียนรวมราชนครินทร์ ให้จัดส่งเอกสารประเมินความเสี่ยงที่จุดคัดกรอง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์