ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 04 พฤษภาคม 2565

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) จะจัดการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2564 (พ.ศ. 2565) รอบที่ 4 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ในการนี้ ศรว. ขอให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศซึ่งสอบผ่านขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองแล้ว และมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดหรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ที่มีความประสงค์จะสอบ MEQ ในรอบนี้ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  1. ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสอบ MEQ ทาง website ของศรว. ที่ www.cmathai.org ระหว่าง วันที่ 4 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยเลือกสถาบันที่เปิดรับเป็นสนามสอบ MEQ ตามรายละเอียดในท้ายประกาศนี้
  2. เนื่องจากมีจำนวนที่นั่งสอบจำกัดในแต่ละสนามสอบ หากที่นั่งสอบของสนามสอบใดเต็ม จะไม่สามารถเข้าลงทะเบียนในสนามสอบนั้นๆ ได้อีก ผู้ลงทะเบียนจะต้องเลือกสนามสอบอื่นที่ยังมีที่นั่งเหลืออยู่ต่อไป
  3. ผู้ที่ลงทะเบียนและได้สิทธิ์ที่นั่งสอบ ต้องนำเอกสารที่พิมพ์ได้จากการลงทะเบียนไปดำเนินการสมัครสอบให้สมบูรณ์ ตามระบบและเอกสารของสถาบันที่เป็นสนามสอบแห่งนั้นกำหนดไว้ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


จำนวนเปิดรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ)
สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
สอบวันที่ 5 มิถุนายน 2565


ลำดับสถาบันจำนวนรับ
1คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล20
2คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย20
3คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่15
4คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี10
5คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น20
6คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์50
7วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า10
8คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ60
9วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต25
10วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี4
11สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี20
12คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (สอบที่ รพ.สงขลา)10
13คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา30