ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 05 พฤษภาคม 2565


ข้อมูลประกาศโดยย่อ

ประเภทของการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 3 เป็นการประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination : OSCE)
โดยจะเปิดรับสมัครสำหรับแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ


การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร (สมัครผ่าน www.cmathai.org)
ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 น. – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

กำหนดการสอบ
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (สนามสอบ กรุงเทพฯและปริมณฑล)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
ประเภทที่ 3 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง

การชำระเงินค่าสมัครสอบ
สั่งพิมพ์ “เอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ” ในเว็บไซต์ ศรว. เพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ในเวลาทำการของธนาคาร

การประกาศผลสอบ
ศรว. จะประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์ของ ศรว. (www.cmathai.org) ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565