ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 11 พฤษภาคม 2565


คลิกเพื่อลงทะเบียน

ข้อมูลประกาศโดยย่อ

ประเภทของการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 3 เป็นการประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination : OSCE)


การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร (สมัครผ่าน www.cmathai.org)
ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:00 น. – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

กำหนดการสอบ
สถาบันเป็นผู้ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถของนิสิตนักศึกษาแพทย์ในสังกัด จากข้อมูลการ ปฏิบัติงาน การสอบ หรือการประเมินในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับบริบทของสถาบัน ให้ครอบคลุมทักษะ 7 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินโดยการสอบ OSCE ของ ศรว.

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
ประเภทที่ 1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง

ประเภทที่ 2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง

การชำระเงินค่าสมัครสอบ
หลังจากแนบไฟล์เอกสารและตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ไปให้ศรว. แล้วสั่งพิมพ์ “ใบยืนยันการลงทะเบียน โดยไม่ต้องไปชำระค่าลงทะเบียน

การประกาศผลสอบ
ศรว. จะประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์ของ ศรว. (www.cmathai.org) ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565