ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 19 กรกฏาคม 2565

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้ออกประกาศที่ 2/2565 เรื่อง กำหนดการจัดสอบฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2566 โดยจะแจ้งกำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในภายหลังนั้น คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา (ศรว.) ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ศรว. ดำเนินการจัดสอบ ซึ่งจะกำหนดแนวทางการบริหารจัดการสอบฯ ภายใต้มาตรการเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์การคงอยู่ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศรว.จะเปิดรับสมัครสอบประมาณเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 และกำหนดการจัดสอบประมาณ 4 รอบในระว่างเดือน มกราคม – เมษายน 2566 สำหรับการจัดสอบแต่ละรอบ จะรับผู้เข้าสอบได้ประมาณ 800 คน ซึ่งศรว. จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรวันที่สอบและสนามสอบให้ สำหรับการจัดสอบแต่ละรอบ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับจำนวนผู้เข้าสอบและรอบสอบตามความเหมาะสม (สำหรับผู้ที่สอบผ่านขั้นตอนที่ 1 และ 2 ในวันที่ 8 และ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศรว. จะทำการเปิดรับสมัครสอบเพิ่มเติมอีกครั้ง)

ศรว. จะประกาศรับสมัครสอบพร้อมกำหนดการและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทราบในภายหลัง ขอให้ติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org ต่อไป