ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 01 กันยายน 2565


คลิกเพื่อสมัครสอบ


ข้อมูลประกาศโดยย่อ

ประเภทของการสอบ
เป็นการประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะทางคลินิก
(Objective Structured Clinical Examination : OSCE)


การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร (สมัครผ่าน www.cmathai.org)
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 (เวลา 09:00 น.) – 11 กันยายน 2565

กำหนดการสอบ
จัดสอบประมาณ 4 รอบในระว่างเดือน มกราคม – เมษายน 2566 สำหรับการจัดสอบแต่ละรอบ ซึ่ง ศรว. จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรวันที่สอบและสนามสอบให้ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าสอบ, วันที่สอบ และสถานที่สอบ
  • ศรว. จะรับผู้เข้าสอบประมาณ 700 - 800 คน สำหรับการจัดสอบแต่ละรอบ
  • ศรว. จะจัดสรรวันที่สอบและสนามสอบให้ตามจังหวัดที่ผู้สมัครสอบเลือก โดยขอให้ผู้สมัครสอบเลือกจังหวัดที่ต้องการสอบ ดังนี้ กรุงเทพและปริมณฑล, เชียงใหม่, พิษณุโลก, ขอนแก่น, นครราชสีมา, สงขลา ภายหลังจากดำเนินการเรื่องเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะรวบรวมรายชื่อผู้สมัครสอบมาทำการสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อจัดสรรตามลำดับจนครบจำนวนของผู้เข้าสอบที่แต่ละ สนามสอบในแต่ละรอบจะสามารถบริหารจัดการได้ และจะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ การพิจารณาของ ศรว. ถือเป็นสิ้นสุด

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
ประเภทที่ 1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง
ประเภทที่ 2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง
ประเภทที่ 3 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง

การชำระเงินค่าสมัครสอบ
สั่งพิมพ์ “เอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ” ในเว็บไซต์ ศรว. เพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 ในเวลาทำการของธนาคาร

การประกาศผลสอบ
ศรว. จะประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์ของ ศรว. (www.cmathai.org) ภายใน 2 – 3 สัปดาห์หลังการสอบแต่ละรอบ