ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 12 กันยายน 2565


ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสอบขอให้ติดตามประกาศการลงทะเบียนเพื่อการสอบจาก ศรว.อีกครั้ง และหากมีสถาบันใดเปิดรับเพิ่มเติม ศรว.จะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป


ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสอบสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและสมัครสอบโดยตรงได้ที่สถาบันการศึกษาข้างต้น และหากมีสถาบันใดเปิดรับเพิ่มเติม ศรว.จะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป


ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสอบสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและสมัครสอบโดยตรงได้ที่สถาบันการศึกษาข้างต้น และหากมีสถาบันใดเปิดรับเพิ่มเติม ศรว.จะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป