ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 26 กันยายน 2565

ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปรับโรคโควิด 19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป หลังสถานการณ์การระบาดมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ยังคงให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ประกาศให้ทราบเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 โดยปรับเพิ่มเติมกรณีที่ผลตรวจ ATK positive และ/หรือมีผลตรวจ RT-PCR detected (ในข้อ 3.2 และ ข้อ 4) ขอให้ดำเนินการดังนี้

  1. หากไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง และประสงค์เข้าสอบให้แจ้งสนามสอบโดยด่วน เพื่อจะได้จัดสถานที่สอบให้เหมาะสม ซึ่งผู้เข้าสอบยังต้องเคร่งครัดเรื่องการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การล้างมือ การแยกรับประทานอาหารกับผู้อื่น
  2. หากไม่ประสงค์เข้าสอบให้แจ้ง ศรว. โดยด่วน ผ่าน E-mail cma@cmathai.org พร้อมกับแนบไฟล์ผลตรวจ เพื่อขอเลื่อนการสอบไปรอบต่อไป โดย ศรว. จะเก็บรักษาค่าธรรมเนียมสมัครสอบไว้ให้