ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 26 กันยายน 2565

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้ออกประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภาที่ 2/2565 เรื่อง กำหนดการจัดสอบฯ ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 แล้วนั้น บัดนี้ ได้กำหนดวันที่สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ปี พ.ศ. 2566 ดังนี้

8 มกราคม 2566 สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบที่ 1 กรุงเทพฯและปริมณฑล, เชียงใหม่
5 กุมภาพันธ์ 2566 สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบที่ 2 กรุงเทพฯและปริมณฑล, สงขลา, พิษณุโลก
12 มีนาคม 2566 สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบที่ 3 กรุงเทพฯและปริมณฑล, ขอนแก่น
9 เมษายน 2566 สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบที่ 4 กรุงเทพฯและปริมณฑล, นครราชสีมา

โดยผู้สมัครสอบ (สมัครสอบระว่างวันที่ 1 – 11 กันยายน 2565) และชำระค่าสมัครเรียบร้อย จะได้รับจัดสรรที่นั่งสอบตามจังหวัดที่เลือกไว้ สำหรับผู้สมัครสอบที่เลือกกรุงเทพฯและปริมณฑล จะรวบรวมรายชื่อมาทำการสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อจัดสรรให้อยู่ในรอบที่ 1-3 ตามลำดับ

หากผู้สมัครสอบมีปัญหาเรื่องสนามสอบและวันที่สอบตามประกาศฉบับนี้ ให้ทำคำร้องโดยแจ้งเหตุผลอย่างละเอียด และส่งเข้ามาที่ E-mail cma@cmathai.org ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565

สำหรับผู้ที่จะสอบผ่านขั้นตอนที่ 1 และ 2 ในวันที่ 8 และ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศรว. จะทำการเปิดรับสมัครสอบอีกครั้งในช่วงวันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามจำนวนที่สามารถรับได้เพิ่มเติมในแต่ละสนาม และจะประกาศให้ผู้สมัครสอบทุกท่านทราบวันสอบและสนามสอบ โดยการเข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ และการพิจารณาของ ศรว. ถือเป็นสิ้นสุด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน