ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 29 กันยายน 2565

สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการเตรียมตัวสำหรับผู้เข้าสอบก่อนการสอบฯ ตามมาตรการการเข้าสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของศรว. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ดังนี้

เดิม

5.2 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องส่งแบบประเมินความเสี่ยงและประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตาม กำหนดเวลาดังนี้


เปลี่ยนแปลงเป็น

5.2 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องส่งแบบประเมินความเสี่ยงและประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตาม กำหนดเวลาดังนี้