ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 30 กันยายน 2565

สนามสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (รพ.ราชวิถี) ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ที่ตรวจพบเชื้อ COVID-19 เป็น positive (ATK+ve) ดังนี้

เพิ่มเติม

5.7 สนามสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (สอบที่ รพ.ราชวิถี)

“ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าสอบติดเชื้อ COVID-19+ve เท่านั้น”

ทางสนามสอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จะใช้ห้องบรรยาย 1 ชั้น 1 สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ เป็นสถานที่สอบสำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19+ve


กำหนดการและข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ดังนี้