ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 04 ตุลาคม 2565

เนื่องจากวันที่ 8 และ 9 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการ จัดสอบอื่นๆ นอกเหนือจากการจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งมีผู้เข้าสอบจำนวนมาก จึงขอให้ผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 1-2 วางแผนการเดินทาง รวมทั้งเผื่อเวลาสำหรับการคัดกรองก่อนเข้าสอบให้เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะสามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่กำหนด