ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 11 ตุลาคม 2565

จำนวนรับจัดสอบรายยาว (Long case)


ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสอบสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและสมัครสอบโดยตรงได้ที่สถาบันการศึกษาข้างต้น และหากมีสถาบันใดเปิดรับเพิ่มเติม ศรว.จะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป

จำนวนรับจัดสอบทักษะหัตถการ 15 ทักษะ (Manual skills)


ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสอบสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและสมัครสอบโดยตรงได้ที่สถาบันการศึกษาข้างต้น และหากมีสถาบันใดเปิดรับเพิ่มเติม ศรว.จะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป