ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 21 พฤศจิกายน 2565


คลิกเพื่อตรวจสอบ


    การสอบฯขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ประจำปีการศึกษา 2565 (พุทธศักราช 2566) นั้นมีกำหนดการในการสอบ ดังนี้
    8 มกราคม 2566 สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบที่ 1 กรุงเทพฯและปริมณฑล, เชียงใหม่
    5 กุมภาพันธ์ 2566 สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบที่ 2 กรุงเทพฯและปริมณฑล, สงขลา, พิษณุโลก
    12 มีนาคม 2566 สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบที่ 3 กรุงเทพฯและปริมณฑล, ขอนแก่น
    9 เมษายน 2566 สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบที่ 4 กรุงเทพฯและปริมณฑล, นครราชสีมา
    ศรว. เปิดรับสมัครสอบทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งมีกระบวนการจัดที่นั่งสอบในแต่ละรอบ ดังนี้

  1. ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 11 กันยายน 2565 ในประกาศนี้ใช้คำว่า “รอบแรก” สมัครตามสนามสอบที่ต้องการโดยยังไม่ได้ระบุวันที่ (ตามประกาศ ศรว. ที่ 10 /2565) และที่มีคำร้องขอย้ายสนามสอบหลังจากทราบกำหนดการสอบ (ตามประกาศ ศรว. ที่ 11/2565)

ศรว. นำรายชื่อผู้สมัครรอบแรก ที่ทำการสมัครสมบูรณ์ และชำระค่าสมัคร มาทำการสุ่มและเรียงลำดับโดยระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามสนามสอบที่ผู้สมัครสอบได้แสดงความประสงค์ตามจำนวนของที่นั่งสอบแต่ละครั้งในแต่ละสนามสอบ

    1.1 ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯและปริมณฑล จัดให้สอบตามการสุ่มเรียงลำดับในรอบวันที่ 8 มกราคม 5 กุมภาพันธ์ และ 12 มีนาคม 2566

    1.2 ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบเชียงใหม่, สงขลา, พิษณุโลก,ขอนแก่น และ นครราชสีมา ได้รับจัดสรรที่นั่งสอบตามที่เลือกไว้ทั้งหมดในรอบวันที่ตามกำหนดข้างต้นของแต่ละสนาม

  2. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2565 ในประกาศนี้ใช้คำว่า “รอบเพิ่มเติม”(ตามประกาศศรว. ที่ 12/2565)

  จากการจัดสรรที่นั่งสอบในรอบแรกยังมีที่นั่งสอบว่างที่สามารถรองรับผู้มีสิทธิ์สอบได้ ศรว. จึงได้เปิดให้มีการสมัครสอบรอบเพิ่มเติม และนำรายชื่อผู้สมัครรอบเพิ่มเติม ที่ทำการสมัครสมบูรณ์ และชำระค่าสมัครเรียบร้อยเรียงลำดับและจัดสรรจนครบจำนวนของที่นั่งสอบที่ว่างอยูู่่

    2.1 ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบเชียงใหม่, สงขลา, พิษณุโลก และกรุงเทพฯ(รอบวันที่ 12 มีนาคม 2566) มากเกินกว่าจำนวนที่นั่งสอบ ศรว. จึงนำรายชื่อผู้สมัครรอบเพิ่มเติม ที่ทำการสมัครสมบูรณ์ และชำระค่าสมัครเรียบร้อยเรียงลำดับและจัดสรรจนครบจำนวนของที่นั่งสอบที่ว่างอยู่ ส่วนรายชื่อที่เหลือจะได้รับการจัดสรรที่นั่งสอบ ในการสอบรอบที่ 4 วันที่ 9 เมษายน 2566 สนามสอบกรุงเทพฯ ต่อไป

    2.2 ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบขอนแก่น รอบวันที่ 12 มีนาคม 2566 มากเกินกว่าจำนวนที่นั่งสอบ ศรว. นำรายชื่อผู้สมัครรอบเพิ่มเติม ที่ทำการสมัครสมบูรณ์ และชำระค่าสมัครเรียบร้อยเรียงลำดับและจัดสรรจนครบจำนวนของที่นั่งสอบที่ว่างอยู่ ส่วนรายชื่อที่เหลือจะได้รับการจัดสรรที่นั่งสอบ ในการสอบรอบที่ 4 วันที่ 9 เมษายน 2566 สนามสอบนครราชสีมา ต่อไป

    2.3 ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯ และนครราชสีมา รอบที่ 4 วันที่ 9 เมษายน 2566 ได้รับจัดสรรที่นั่งสอบตามที่เลือกไว้ทั้งหมด

  ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสนามสอบและวันที่สอบของตนเองในระบบได้ผ่าน website www.cmathai.org ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป หากมีข้อขัดข้องไม่สามารถเข้าสอบตามวันที่สอบและสนามสอบที่ได้รับจัดสรร ให้ดำเนินการส่งคำร้องแจ้ง ศรว. เพื่อพิจารณาขอเปลี่ยนสนามสอบเป็น กรุงเทพฯ รอบที่ 4 หรือ นครราชสีมา รอบที่ 4 เท่านั้น ผ่าน e-mail cma@cmathai.org ภายในเวลา 16:30 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2565

  ทั้งนี้ ศรว. จะดำเนินการให้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบในแต่ละรอบ ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ