ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 14 ธันวาคม 2565

ตามที่ ศรว. ได้ดำเนินการ ประกาศกระบวนการจัดที่นั่งสอบและให้ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสนามสอบและวันที่สอบในระบบไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นั้น ซึ่งหากผู้สมัครสอบมีข้อขัดข้องไม่สามารถเข้าสอบตามวันที่สอบและสนามสอบที่ได้รับจัดสรร ให้ดำเนินการส่งคำร้องแจ้ง ศรว. เพื่อพิจารณาขอเปลี่ยนสนามสอบเป็น กรุงเทพฯ รอบที่ 4 หรือ นครราชสีมา รอบที่ 4 เท่านั้น ศรว. ได้ปิดทำการยื่นคำร้องไปแล้ว ภายในเวลาที่กำหนด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ผลปรากฏว่า มีผู้ขอเปลี่ยนสนามสอบ จึงทำให้มีที่นั่งสอบว่างที่สามารถรองรับผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติมได้ทั้งสิ้น 18 ที่ ศรว. ใช้หลักการจัดที่นั่งสอบให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาทั้งสถาบันในประเทศและสถาบันต่างประเทศ ที่ทำการสมัครสมบูรณ์ และชำระค่าสมัครเรียบร้อย แต่ได้รับการจัดสรรที่นั่งสอบ ในการสอบรอบที่ 4 วันที่ 9 เมษายน 2566 สนามสอบกรุงเทพฯ มาเรียงลำดับ และจัดสรรจนครบจำนวนของที่นั่งสอบที่ว่างอยู่ (เพิ่มเติม) ดังนี้

  1. นำรายชื่อผู้สมัครรอบเพิ่มเติมที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบเชียงใหม่ มาจัดสรรได้สนามสอบเชียงใหม่ (รอบวันที่ 8 มกราคม 2566) จำนวน 2 ที่
  2. นำรายชื่อผู้สมัครรอบเพิ่มเติมที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบเชียงใหม่ (คงเหลือจากข้อ 1), สงขลา, พิษณุโลก, ขอนแก่น และกรุงเทพฯ (รอบวันที่ 12 มีนาคม 2566) มาจัดสรรได้
        2.1 สนามสอบกรุงเทพฯ (รอบวันที่ 8 มกราคม 2566) จำนวน 9 ที่
        2.2 สนามสอบกรุงเทพฯ (รอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566) จำนวน 3 ที่
        2.3 สนามสอบกรุงเทพฯ (รอบวันที่ 12 มีนาคม 2566) จำนวน 4 ที่

ทั้งนี้ จะดำเนินการติดต่อผู้สมัครสอบที่ได้รับสิทธิ์เป็นรายบุคคลโดยเร็ว เพื่อยืนยันต่อไป

จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน