ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 22 ธันวาคม 2565


คลิกเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประกาศเลขที่นั่งสอบ:

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) การสอบวันที่ 8 มกราคม 2566

แนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. สำหรับการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE)

เอกสารประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์การเดินทางมาสนามสอบในการสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี 2566

กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2566 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2566 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2566 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่