ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 23 มกราคม 2566


คลิกเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประกาศเลขที่นั่งสอบ:

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) การสอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

แนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. สำหรับการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE)

เอกสารประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ

กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 สนามสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 สนามสอบ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก