ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2566


คลิกเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ:


กำหนดเวลาสอบ, ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 สอบวันที่ 12 มีนาคม 2566


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เอกสารประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (โปรดสั่งพิมพ์เอกสาร และลงนามรับรอง แล้วนำไปมอบให้ ศรว. ในวันสอบที่จุดคัดกรองประจำสนามสอบ)


แนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการสอบ เพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. สำหรับการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE)