ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 07 มีนาคม 2566


คลิกเพื่อสมัครสอบ


ข้อมูลประกาศโดยย่อ

ประเภทของการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 3 เป็นการประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination : OSCE)

กำหนดการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 (เวลา 09.00 น.)– 25 มีนาคม พ.ศ. 2566

กำหนดการสอบ
9 เมษายน 2566 สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบที่ 4 กรุงเทพฯและปริมณฑล, นครราชสีมา

จำนวนผู้เข้าสอบ, วันที่สอบ และสถานที่สอบ


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
ประเภทที่ 1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง
ประเภทที่ 2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง
ประเภทที่ 3 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง

การชำระเงินค่าสมัครสอบ
สั่งพิมพ์ “เอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ” ในเว็บไซต์ ศรว. เพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 ในเวลาทำการของธนาคาร