ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 10 เมษายน 2566


คลิกเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ:


กำหนดเวลาการสอบ, ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อประเมินฯ สำหรับผู้เข้าสอบเพื่อประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 สอบวันที่ 22 และ 23 เมษายน 2566


เอกสารประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 สำหรับการสอบวันที่ 22 และ 23 เมษายน 2566


เอกสารสำแดงเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมือการบันทึกข้อมูล หรืออุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ ศรว. อนุญาตให้เข้าห้องสอบ สำหรับผู้เข้าสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว.


แนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการสอบ เพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. สำหรับผู้เข้าสอบเพื่อประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 สอบวันที่ 22 และ 23 เมษายน 2566


แผนที่ตั้งอาคารสอบของสนามสอบต่างๆ สำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 สำหรับการสอบวันที่ 22 และ 23 เมษายน 2566


ศูนย์อำนวยการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบเพื่อประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 สอบวันที่ 22 และ 23 เมษายน 2566