ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 18 มกราคม 2557

     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม แพทยสภา (ศ.ร.ว.) ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ให้กำหนดอายุผลการสอบ OSCE MEQ และ Long case ไว้ได้ 3 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

     - OSCE มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่แพทยสภาอนุมัติผลการสอบผ่าน
     - MEQ มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่สถาบันผู้จัดสอบอนุมัติผลการสอบผ่าน
     - Long case มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่สถาบันผู้จัดสอบอนุมัติผลการสอบผ่าน