เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ผู้บริหาร ศ.ร.ว. ประกอบด้วยใครบ้าง

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

  • กรรมการที่มาจากการคัดเลือกกันเองของกรรมการแพทยสภา จำนวน 3 คน
  • ประธานคณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบและตัดสินผลการสอบ คณะอนุกรรมการพัฒนาข้อสอบ และคณะอนุกรรมการจัดการสอบ จำนวน 3 คน ซึ่งคณะกรรมการแพทยสภาแต่งตั้งโดยคำแนะนำของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
  • ผู้แทนกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 คน
  • ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแพทยสภาแต่งตั้งจำนวน 3 คน
  • ผู้อำนวยการซึ่งคณะกรรมการแพทยสภาแต่งตั้งโดยคำแนะนำของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
  • ผู้แทนโรงเรียนแพทย์ซึ่งคณะกรรมการแพทยสภาแต่งตั้ง จำนวน 3 คน