เกี่ยวกับศูนย์ฯ

วัตถุประสงค์ของ ศ.ร.ว. คืออะไร

ศ.ร.ว. ตั้งขึ้นเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถของบัณฑิตแพทย์จากทุกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งประสงค์จะประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศ.ร.ว. เกี่ยวข้องกับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์อย่างไร

การสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้สำเร็จการศึกษาจากภาครัฐ/เอกชน และต่างประเทศจะต้องผ่านการสอบเพื่อรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามเกณฑ์ที่ศูนย์ประเมินรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมกำหนดไว้

ศ.ร.ว. มีการจัดการสอบกี่ขั้นตอนและมีวัตถุประสงค์อย่างไร

การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมประกอบด้วยการสอบสามขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีจุดประสงค์ดังนี้

  • ขั้นตอนที่หนึ่ง เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences)
  • ขั้นตอนที่สอง เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences)
  • ขั้นตอนที่สาม เป็นการสอบเพื่อประเมินทักษะและหัตถการทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination : OSCE)

ใครมีสิทธิสมัครสอบบ้าง เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมบ้าง

ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้สำหรับการเป็นสมาชิกของแพทยสภา และคุณสมบัติอื่น ดังนี้

  • ประเภทที่ 1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
  • ประเภทที่ 2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง
  • ประเภทที่ 3 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง