เกี่ยวกับศูนย์ฯ

สถานที่ตั้ง:                              อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น ๔ กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ ๘๘/๑๙ ซอยสาธารณสุข ๘ ถนนติวานนท์

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

บุคลากร

ผู้อำนวยการ:                           รศ. นพ. อานุภาพ เลขะกุล

รองผู้อำนวยการ:                      ศ.เกียรติคุณ พญ. อุ่นใจ กออนันตกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ:                   รศ. พญ. กษณา รักษมณี
                                               รศ. พญ. ฉัตรประอร งามอุโฆษ

เจ้าหน้าที่:                                 นายอัครวัชร์ พะนิโคดม
                                                นางสาวพุทธพร เทพพรหม
                                                นายปัญญา รักษาเชื้อ