เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ประวัติศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา (ศรว.) Center for Medical Competency Assessment (CMA)

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ กำหนดให้แพทยสภามีวัตถุประสงค์ในการ ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางการแพทย์ และมีอำนาจหน้าที่ในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตร์หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเวชกรรมของสถาบันต่างๆ ดังนั้นจึงเห็นสมควรจัดตั้งศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพื่อให้ทำหน้าที่ดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) (ฎ) ประกอบกับมติของคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ แพทยสภาประกาศจัดตั้งศ.ร.ว.ขึ้นตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗

แพทยสภายังได้ประกาศกำหนดให้นิสิต/นักศึกษาแพทย์ที่เข้าศึกษาในสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทยทุกคน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นต้นไปต้องผ่านการสอบเพื่อรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามเกณฑ์ที่ ศรว. กำหนดไว้

ศรว. ได้เริ่มจัดสอบขั้นตอนที่ ๑, ๒, และ ๓ ให้กับนิสิต/นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓, ๕, และ ๖ เป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. ๒๕๔๙, ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ ตามลำดับ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ และได้ดำเนินการสอบทั้ง ๓ ขั้นตอนอย่างต่อเนื่องให้แก่นิสิต/นักศึกษาแพทย์ในประเทศ และแพทย์ผู้จบจากต่างประเทศ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพแพทย์ที่จบใหม่ทุกคนและมาตรฐานของโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยให้ทัดเทียมกัน ตลอดจนผู้ที่จบหลักสูตรแพทย์ในต่างประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกับบัณฑิตไทย ในการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

ตามที่แพทยสภาได้ออกข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา (ศรว.)