ข่าวประกาศ

 
วันที่ หัวข้อ
19.02.2020 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ สอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่สอบ 1 มีนาคม 2563 ได้ที่นี่
18.02.2020 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 จัดสอบเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ที่นี่
13.02.2020 ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2562 (พ.ศ. 2563) (ครั้งที่ 2) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ระหว่างวันที่ วันที่ 13 (เวลา 09:00 น.) - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่
06.02.2020 ประกาศสถาบันร่วมผลิตแพทย์-กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
31.01.2020 ประกาศศูนย์ประเมินฯ แพทยสภา ที่ 3/2563 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
31.01.2020 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 2/2563 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562 (พ.ศ. 2563) (ครั้งที่ 2)
27.01.2020 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 1/2563 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564
24.01.2020 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case examination) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
21.01.2020 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 จัดสอบเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 ได้ที่นี่
12.12.2019 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 13/2562 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
11.12.2019 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การขอหนังสือรับรองผลการสอบขั้นตอนที่ 1, 2 และ/หรือ 3 ทาง ON-LINE (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
10.12.2019 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (จัดสอบเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562) ได้ที่นี่
18.11.2019 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 12/2562 เรื่อง กำหนดการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563
18.11.2019 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง กติกาการสอบขั้นตอนที่ 1-2 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน-คลินิก (Instructions for Taking the National Licensing Examination Step 1 and 2)
07.11.2019 ท่านสามารถตรวจสอบ สนามที่สอบและวันที่สอบ ของการสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ สอบขั้นตอนที่ 3 (การประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่
25.10.2019 ประกาศเรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562 (พ.ศ. 2563) (รอบที่ 1)
26.08.2019 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 9/2562 เรื่อง กำหนดการจัดสอบความรู้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อสอบขั้นตอนที่ 3 การประเมินความรู้ทางด้านทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2563 (เพิ่มเติม)
26.08.2019 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 10/2562 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2563
01.07.2019 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case examination)สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
28.02.2019 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 4/2562 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE)
All 33 Record(s)  | Page : 1 2 Next