ข่าวประกาศ

 
วันที่ หัวข้อ
18.05.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประกาศโรงพยาบาลหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
11.05.2022 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 7/2565 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ที่ศึกษาในสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศ (เพิ่มเติม) โดยจะเปิดรับสมัครสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2564) และผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศ (กลุ่มที่ 1 และ 2 ตามประกาศที่ 20/2564) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจากผลการสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ในวันที่ 23 และ 24 เมษายน 2565
05.05.2022 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 6/2565 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2) โดยจะเปิดรับสมัครสำหรับแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ รับสมัครระหว่าง วันที่ 5 (เวลา 09.00 น.) – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
05.05.2022 ท่านสามารถตรวจผลการสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (จัดสอบเมื่อวันที่ 23 และ 24 เมษายน 2565) ได้ที่นี่
04.05.2022 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 5/2565 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564 (พ.ศ. 2565) (รอบที่ 4) ลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 4 (เวลา 09.00 น.) – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
29.04.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
28.04.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
27.04.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศสถาบันร่วมผลิตแพทย์-กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
25.04.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
21.04.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การวางแผนการเดินทาง สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21.04.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง แจ้งจุดคัดกรองผู้เข้าสอบ สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20.04.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง เปลี่ยนแปลงมาตรการการเข้าสอบเพิ่มเติม ของ สนามสอบ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12.04.2022 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ประจำปี พ.ศ. 2565 (จัดสอบเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565) ได้ที่นี่
04.04.2022 ท่านสามารถตรวจสอบวันที่สอบ, สนามสอบ และเลขที่นั่งสอบ สำหรับการสอบขั้นตอนที่ 1 (สอบวันที่ 23 เมษายน 2565) และ ขั้นตอนที่ 2 (สอบวันที่ 24 เมษายน 2565) ได้ที่นี่
29.03.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
17.03.2022 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 4/2565 เรื่อง การรับรองผ่านการประเมินทุกขั้นตอน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ฉบับที่ 2
17.03.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว.เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่ออาคารที่ทำการ ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
15.02.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประกาศรพ.ตำรวจ เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
11.02.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
11.02.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
All 161 Record(s)  | Page : 1 2 3 4 Next