ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

 
วันที่ หัวข้อ
09.05.2023 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2566 สำหรับการสอบ วันที่ 22, 23 เมษายน 2566 ได้ที่นี่
03.05.2023 ประกาศ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ - มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖) (รอบการสอบ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖)
02.05.2023 ประกาศโรงพยาบาลหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครสอบประมวลความรู้การสอบรายยาว (Long case Examination) สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)
25.04.2023 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดสอบเมื่อวันที่ 09 เมษายน 2566 ได้ที่นี่
20.04.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง การรับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
19.04.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว.วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง ข้อมูลเพิ่มเติมในแนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
28.03.2023 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 สอบวันที่ 9 เมษายน 2566 ได้ที่นี่
24.03.2023 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดสอบเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่
03.03.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
21.02.2023 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดสอบเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ที่นี่
25.01.2023 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 2/2566 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี พ.ศ. 2566-2567
24.01.2023 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดสอบเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 ได้ที่นี่
27.12.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศแพทยสภาที่ 100/2565 ว่าด้วยโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566
16.12.2022 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 14/2565 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
12.12.2022 แนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. สำหรับการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE)
17.03.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว.เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่ออาคารที่ทำการ ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
24.11.2020 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การปรับจำนวนข้อสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ)
11.12.2019 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การขอหนังสือรับรองผลการสอบขั้นตอนที่ 1, 2 และ/หรือ 3 ทาง ON-LINE (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
18.11.2019 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง กติกาการสอบขั้นตอนที่ 1-2 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน-คลินิก (Instructions for Taking the National Licensing Examination Step 1 and 2)
28.02.2019 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 4/2562 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE)
All 49 Record(s)  | Page : Prev 1 2 3 Next