ข่าวประกาศ

 
วันที่ หัวข้อ
07.05.2021 ท่านสามารถตรวจผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 กรณีพิเศษเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 สำหรับผู้สมัครสอบจากสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศที่ถูกงดสอบในวันที่ 18 เมษายน 2564 ได้ที่นี่
01.05.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 10/2564 เรื่อง การเลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
30.04.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลาง
16.04.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 8/2564 เรื่อง การจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564, วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 และ การจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
16.04.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 9/2564 เรื่อง การประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ปีการศึกษา 2563ครั้งที่ 4 ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้เข้าสอบจากสถาบันในประเทศ
13.04.2021 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สอบวันที่ 18 เมษายน 2564 ได้ที่นี่
09.04.2021 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 - 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 24 - 25 เมษายน 2564 ได้ที่นี่
09.04.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การเดินทางไป - กลับยังสนามสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
05.04.2021 ท่านสามารถตรวจผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดสอบเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ได้ที่นี่
01.04.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
29.03.2021 ท่านสามารถสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) รับสมัคร ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่นี่
26.03.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 7/2564 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) รับสมัคร ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน พ.ศ. 2564
26.03.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การปรับวันประกาศผลการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ประจำปี พ.ศ. 2564
23.03.2021 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ของการจัดสอบเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 และ วันที่ 7 มีนาคม 2564 ได้ที่นี่
23.03.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 6/2564 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี พ.ศ. 2564 - 2565
19.03.2021 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 สอบวันที่ 28 มีนาคม 2564 ได้ที่นี่
17.03.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
12.03.2021 ท่านสามารถตรวจสอบสถานที่สอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 (ขั้นตอนที่ 1 สอบวันที่ 24 เมษายน 2564, ขั้นตอนที่ 2 สอบวันที่ 25 เมษายน 2564) ได้ที่นี่
11.03.2021 ท่านสามารถ ลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563 (พ.ศ. 2564) (รอบที่ 2) เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 11 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่
10.03.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การแจ้งสถานที่สอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 (ขั้นตอนที่ 1 สอบวันที่ 24 เมษายน 2564, ขั้นตอนที่ 2 สอบวันที่ 25 เมษายน 2564)
All 142 Record(s)  | Page : Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next