ข่าวประกาศ

 
วันที่ หัวข้อ
19.10.2021 ประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว Long Case Examination สำหรับผู้สำเร็จกาศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
18.10.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 19/2564 เรื่อง เพิ่มรอบการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ศ. 2565)
18.10.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 20/2564 เรื่อง การประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination : OSCE) ประจำปี พ.ศ. 2565
11.10.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง จำนวนรับจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ), สอบรายยาว (Long case), สอบทักษะหัตถการ 15 ทักษะ (Manual skills) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564 (พ.ศ. 2565)
08.10.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 18/2564 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 น.
05.10.2021 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (จัดสอบเมื่อวันที่ 11 - 12 กันยายน 2564) ได้ที่นี่
21.09.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การประกาศผลการสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
07.09.2021 แจ้งสถานที่ รายงานตัว/คัดกรองการสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
03.09.2021 มาตรการฯ ที่แต่ละสนามสอบกำหนดนอกเหนือจากมาตรการหลักของศูนย์ประเมินฯ (ศรว.) ในการสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ปี 2564 ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 11-12 กันยายน 2564
03.09.2021 ศูนย์อำนวยการประจำสนามสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 11 และ 12 กันยายน 2564
03.09.2021 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 11 และ 12 กันยายน 2564 ได้ที่นี่
11.08.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 17/2564 เรื่อง การจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 และ 12 กันยายน 2564
28.07.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ที่ศึกษาจากสถาบันต่างประเทศซึ่งได้สมัครสอบกับ ศรว.ไว้แล้วและถูกเลื่อนสอบเมื่อเดือน เมษายน 2564 (ฉบับที่ 2)
22.07.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
20.07.2021 ท่านสามารถตรวจผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดสอบเมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2564 ได้ที่นี่
19.07.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ที่ศึกษาจากสถาบันต่างประเทศซึ่งได้สมัครสอบกับ ศรว.ไว้แล้วและถูกเลื่อนสอบเมื่อเดือน เมษายน 2564
15.07.2021 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย สามารถลงทะเบียนเพื่อสิทธิ์ในการสมัครสอบ ได้ที่นี่
15.07.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 16/2564 เรื่อง กำหนดการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ที่ถูกเลื่อนสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
09.07.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 15/2564 เรื่อง การเลื่อนการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564
30.06.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง รายละเอียด และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตนัยประยุกต์ ครั้งที่ 3 ของ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
All 168 Record(s)  | Page : Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next