ข่าวประกาศ

 
วันที่ หัวข้อ
06.10.2020 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง จำนวนรับจัดสอบรายยาว (Long case), ทักษะหัตถการ 15 ทักษะ (Manual skills), อัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
02.10.2020 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 6/2560 เรื่อง การรับรองผ่านการประเมินทุกขั้นตอน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
02.10.2020 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2563 สำหรับการสอบ วันที่ 12 กันยายน 2563 และวันที่ 13 กันยายน 2563 ได้ที่นี่
01.10.2020 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง แจ้งย้ายที่ทำการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
23.09.2020 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 17/2563 เรื่อง การเลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 และ 22 พฤศจิกายน 2563
18.09.2020 ประกาศศูนย์ประเมินฯ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 รับสมัครระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2563 (เวลา 15:30 น.) - 11 ตุลาคม 2563
11.09.2020 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การรับสมัครสอบ Long case สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบ Long case สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
11.09.2020 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การรับสมัครสอบ Long case สำหรับแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลตำรวจ (เพิ่มเติม) : ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง การรับสมัครสอบ Long case สำหรับแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลตำรวจ (เพิ่มเติม)
11.09.2020 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การรับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
09.09.2020 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การประกาศผลการสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2 สอบวันที่ 12 และ 13 กันยายน 2563
01.09.2020 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ สอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2 สอบวันที่ 12 และ 13 กันยายน 2563 ได้ที่นี่
25.08.2020 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง จำนวนรับจัดสอบรายยาว (Long case), ทักษะหัตถการ 15 ทักษะ (Manual skills), อัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563
13.08.2020 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2563 สำหรับการสอบ วันที่ 25 กรกฏาคม 2563 และวันที่ 26 กรกฏาคม 2563 ได้ตั้งแต่วันนี้(13 สิงหาคม 2563 เวลา 09:30 น.) เป็นต้นไป
11.08.2020 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดสอบเมื่อ 12 กรกฏาคม 2563 ได้ที่นี่
25.06.2020 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 14/2563 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่เลื่อนสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) - เพิ่มเติม
27.05.2020 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง มาตรการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของการสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุกขั้นตอน
22.04.2020 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 3 กรณีพิเศษเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 สำหรับผู้สมัครสอบจากสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศที่ถูกเลื่อนสอบในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ได้ที่นี่
17.03.2020 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดสอบเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2563 ได้ที่นี่
18.02.2020 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 จัดสอบเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ที่นี่
27.01.2020 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 1/2563 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564
All 94 Record(s)  | Page : Prev 1 2 3 4 5 Next