ติดต่อเรา

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา (ศรว.)
Center for Medical Competency Assessment (CMA)

ที่อยู่ :: ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/19 ซอย สาธารณสุข 8 ถนน ติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์/โทรสาร: 02-5910045 และ 095-4976285
www.cmathai.org e-mail : cma@cmathai.org