ติดต่อเรา

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.)
Center for Medical Competency Assessment and Accreditation (CMA)

ที่อยู่ :: ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 11 ซอยศูนย์วิจัย (เพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-2716-5685
www.cmathai.org e-mail : cma@cmathai.org