ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 04 ธันวาคม 2558

  ด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยความเห็นชอบจากแพทยสภา กำหนดให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองและเอกสารคำแปลภาษาอังกฤษของ ศรว. ดังนี้

    1. หนังสือรับรองผลการสอบและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทุกประเภท ฉบับละ 200.- บาท(สองร้อยบาทถ้วน)
    2. เอกสารคำแปลภาษาอังกฤษ ฉบับละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

   จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน