ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 08 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลประกาศโดยย่อ

ประเภทของการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences)
การสอบขั้นตอนที่ 2 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences)

การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร (สมัครผ่าน www.cmathai.org)  ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 16 มกราคม 2561

การชำระเงินค่าสมัครสอบ
สั่งพิมพ์ “เอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ” ในเว็บไซต์ ศรว. เพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ทุกสาขา ภายในวันที่ 17 มกราคม 2561 ในเวลาทำการของธนาคาร

สถานที่สอบ ศรว. จัดสอบที่สนามสอบ ดังต่อไปนี้

สนามสอบ
จำนวนที่นั่งสอบที่เปิดรับ
สนามสอบที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
570
สนามสอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
530
สนามสอบที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
360
สนามสอบที่ 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
300
สนามสอบที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
580
สนามสอบที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
400
สนามสอบที่ 7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
300
สนามสอบที่ 8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อ.องครักษ์ จ.นครนายก)
300
สนามสอบที่ 9 สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
230
สนามสอบที่ 10 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
330
สนามสอบที่ 11 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
300
รวม
4,200

การจัดสถานที่สอบจะระบุสนามสอบให้ทราบในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่ระบุสนามสอบได้ทางเว็บไซต์ของ ศรว. ประมาณ วันที่ 6 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

การประกาศผลสอบ
ศรว. จะประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์ของ ศรว. (www.cmathai.org)  ประมาณวันที่ 3 พฤษภาคม 2561