ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 15 ธันวาคม 2560

เพื่อให้การจัดการสอบเพื่อขอรับการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดย ศรว. มีความเป็นมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดให้ผู้เข้าสอบแต่ละคนสามารถแสดงความจำนง ในการขอตรวจสอบผลสอบได้คนละ 1 ครั้งภายในเวลา 6 วัน นับจากวันที่ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ โดยได้กำหนดค่าธรรมเนียมการร้องขอดังกล่าวเป็น 2 กรณี ดังนี้

  กรณีที่ 1. ขอให้ ศรว. ตรวจกระดาษคำตอบซ้ำ  300 บาท/ขั้นตอน

  กรณีที่ 2. ขอดูกระดาษคำตอบด้วยตัวผู้เข้าสอบเอง  500 บาท/ขั้นตอน

ข้อปฏิบัติในการตรวจสอบผลการสอบซ้ำ และ/หรือขอดูกระดาษคำตอบด้วยตัวผู้เข้าสอบเอง สำหรับการสอบขั้นตอนที่ 1 - 2

ในการตรวจผลการสอบขั้นตอนที่ 1 - 2 ศรว. ตรวจโดยการใช้เครื่องอ่านการระบายคำตอบและประมวลผล ดังนั้นจึงมีความถูกต้องแม่นยำ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่พบความผิดพลาดจากการตรวจ จึงขอให้ ผู้ ที่ต้องการตรวจสอบผลการสอบซ้ำพิจารณาก่อนส่งคำร้อง

ในการขอตรวจสอบ ผู้เข้าสอบต้องส่งแบบคำร้องขอตรวจผลสอบขั้นตอนที่ 1-2 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในแบบคำร้อง ภายในเวลา 6 วัน นับจากวันที่ประกาศผลการสอบอย่างเป็นทางการ โดยสามารถขอตรวจสอบได้คนละ 1 ครั้ง เท่านั้น

หลังจาก ศรว. ได้รับใบคำร้อง และหลักฐานการชำระเงิน ศรว. จะดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ในกรณีขอตรวจสอบกระดาษคำตอบซ้ำ (ขอตรวจสอบคะแนนซ้ำ) ศรว. จะดำเนินการนำกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบมาตรวจเปรียบเทียบกับคำตอบที่ถูกต้องทีละข้อ และประมวลผล ตรวจซ้ำ 2 ครั้ง แล้วจึงส่งผล การตรวจสอบให้กับผู้ขอตรวจสอบทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในคำร้อง
  2. ในกรณีต้องการขอดูกระดาษคำตอบด้วยตัวผู้เข้าสอบเองสามารถดูได้เฉพาะกระดาษคำตอบของตนเองเท่านั้น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการระบายชุดข้อสอบ และสภาพของกระดาษคำตอบ โดยไม่ สามารถระบาย หรือ ขีด เขียนในกระดาษคำตอบรวมทั้งห้ามถ่ายภาพ โดยศรว.จะนัดหมายกับผู้ขอดูกระดาษคำตอบทาง e-mail เพื่อให้เข้ามาดูด้วยตนเองภายใน 30 วัน ศรว. จะเตรียมกระดาษคำตอบของผู้ขอตรวจ สอบไว้ให้ดูต่อหน้าผู้อำนวยการ ศรว. หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น หากไม่มาตามนัดหมายถือว่าสละสิทธิ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม