ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้มีมติดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้สามารถประเมินการทำเวชปฏิบัติกับผู้ป่วยที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงหลังจากสำเร็จการศึกษา จึงกำหนดแนวทางไว้ ดังนี้

 1. กำหนดให้เริ่มดำเนินการสอบรูปแบบใหม่ ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 (ปีการศึกษา 2562) เป็นต้นไป
 2. ปรับจำนวนสถานีสอบเป็น 10 สถานี และระยะเวลาสอบสถานีละ 10 นาที
 3. กำหนดองค์ประกอบการสอบประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
      3.1 ทักษะทางคลินิก (Clinical skills) ดำเนินการโดย ศรว. แต่ละข้ออาจประกอบด้วย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การส่งตรวจเพิ่มเติม การแปลผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ การแก้ปัญหา การให้คำแนะนำ การแจ้งข่าวร้าย ทั้งนี้ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของข้อสอบแต่ละข้อ ส่วนการตัดสินผลสอบใช้คะแนนรวมของทุกข้อโดยกำหนดเกณฑ์การสอบผ่านคือ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า MPL (minimal passing level) รวม
      3.2 หัตถการ (Manual skills) 15 ทักษะ ดำเนินการโดยสถาบันผลิตแพทย์/สถาบันอื่นที่ได้รับการรับรองจาก ศรว.
          3.2.1 ทักษะที่สำคัญต่อชีวิต 4 ทักษะได้แก่ Basic life support, Endotracheal intubation, Defibrillation และ Neonatal resuscitation ดำเนินการประเมินโดยการสอบปฏิบัติกับหุ่นจำลองตามแนวทางที่ ศรว.กำหนด
          3.2.2 ทักษะอื่นๆ อีก 11 ทักษะ ได้แก่ Suture, I&D, PAP smear, Normal labor, Anterior nasal packing, Temporary application of splint/slab, Wound dressing, Urinary catheterization, Peripheral intravenous access, Gastric lavage, Needle aspiration of pneumothorax ดำเนินการประเมินตามรูปแบบที่สถาบันเป็นผู้กำหนด

ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบต้องได้รับการประเมินผ่านทั้ง 15 ทักษะ และให้สถาบันเป็นผู้ออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน