ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 11 ธันวาคม 2562

เนื่องจากมีผู้ขอหนังสือรับรองผลการสอบขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3 (ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เข้ามาเป็นจำนวนมาก ศรว.จึงได้จัดทำระบบ ON-LINE การขอหนังสือรับรองผลการสอบฯ ดังนั้นแพทย์ผู้ขอหนังสือรับรองผลการสอบฯรายใหม่ต้องดำเนินการที่แจ้งไว้ใน CMA Website ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 7-10 วันทำการหลังจากที่ได้ชำระเงินแล้ว อย่างไรก็ตาม ระบบจะส่งสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบฯในรูปแบบ PDF ไปให้ผู้ขอหนังสือรับรองฯเท่านั้น และจะไม่มีการส่งฉบับจริงทางไปรษณีย์ไปให้อีก

อนึ่ง ระบบ ON-LINE นี้จะเปิดใช้สำหรับคำร้องขอหนังสือรับรองผลการสอบฯและการชำระเงินค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป และขอยกเลิกการขอผ่านระบบเก่าที่ส่งแบบคำร้องฯและสำเนาใบโอนเงินเข้ามาที่ Email : cma@cmathai.org นับตั้งแต่วันที่แจ้งในข่าวประชาสัมพันธ์เป็นต้นไป

ในกรณีที่ผู้ขอหนังสือรับรองฯต้องการใบเสร็จรับเงินการจ่ายค่าธรรมเนียมขอหนังสือรับรองฯแล้วนั้น กรุณาติดต่อกับแพทยสภาซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีโดยตรง

จึงขอแจ้งให้ทราบทั่วกัน