ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2563

ตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้มีมติให้เพิ่มจำนวนข้อสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) เพื่อให้มีความหลากหลายของปัญหาผู้ป่วยและเพิ่มความเที่ยงของข้อสอบ จึงปรับข้อสอบเป็น 8 ข้อๆละ 20-25 นาที เวลารวมในการสอบไม่เกิน 180 นาที และมีคะแนนเต็มแต่ละข้อเท่ากัน โจทย์ผู้ป่วยประกอบด้วย ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกเช่นเดิม โดยกำหนดให้เริ่มใช้กับการสอบตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2563) เป็นต้นไป

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน