ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 17 มีนาคม 2565

ตามที่แพทยสภา ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธย “มหิตลาธิเบศร” เป็นชื่ออาคารสภาวิชาชีพ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระราชทานพระมหากรุณา ทั้งนี้ ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) จึงแจ้งเปลี่ยนชื่ออาคารที่ทำการ เป็น “อาคารมหิตลาธิเบศร” โดยที่ตั้งและข้อมูลติดต่ออื่นยังคงเดิม

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 ซอย สาธารณสุข 8 ถนน ติวานนท์
ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-5910045 และ 095-4976285
Email : cma@cmathai.org
www.cmathai.org