ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 12 ธันวาคม 2565

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ของแพทยสภา กำหนดให้มีการจัดสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขปรับโรคโควิด 19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จึงยังจำเป็นต้องทำการเฝ้าระวังและดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้องในการสอบทุกคน โดยขอให้ผู้เข้าสอบ อาจารย์คุมสอบ และเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติ ดังนี้

การเตรียมตัวสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการสอบทุกคนที่อยู่ในพื้นที่สนามสอบ: คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ และผู้เข้าสอบ ก่อนวันสอบ

 1. สนามสอบ/ศรว. จัดให้มีแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อ ณ พื้นที่ส่วนรวมของสนามสอบและในแต่ละสถานีสอบอย่างเพียงพอและเหมาะสม
 2. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ และผู้เข้าสอบควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 2 เข็มขึ้นไป ครบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ ในกรณีได้รับวัคซีนประเภทเชื้อตาย เช่น Sinovac หรือ Sinopharm ควรได้รับ booster dose ด้วย viral vector vaccine หรือ mRNA vaccine เพิ่มเติม ก่อนสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ แต่หากเข็ม booster สุดท้ายเกิน 4-6 เดือนแล้ว ควรได้รับ booster dose ด้วย mRNA vaccine เพิ่มเติม ก่อนสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์เช่นกัน
 3. ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ และผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างจากผู้อื่น หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีคนอยู่กันแออัด เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง ฯลฯ
 4. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ และผู้เข้าสอบทุกคนหมั่นสังเกตตนเอง หากมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก อาเจียน ท้องเสีย ปวดเมื่อยตามตัว หายใจหอบเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก ถ่ายเหลว ตาแดง จมูกไม่ได้กลิ่น หรือได้กลิ่นลดลง ลิ้นไม่รับรส อย่างใดอย่างหนึ่ง และ/หรือหากมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น อยู่บ้านเดียวกัน รับประทานอาหารร่วมกัน พูดคุยกันโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย หรือ เป็นผู้อยู่ในระหว่างการกักตัว หรือ กำลังรอรับการตรวจเพราะจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงในช่วง 5 วันที่ผ่านมา ให้ผู้เข้าสอบ อาจารย์คุมสอบ และเจ้าหน้าที่

  ผู้เข้าสอบในกลุ่มเสี่ยง

      4.1 ผู้ที่ผลตรวจ ATK negative และ/หรือมีผลตรวจ RT-PCR not detected ให้นำผลมาแสดงในวันสอบ เพื่อรับการพิจารณาให้เข้าสอบ

      4.2 ผู้ที่ผลตรวจ ATK positive และ/หรือมีผลตรวจ RT-PCR detected ภายใน 5 วันก่อนสอบ ให้ทำคำร้องแจ้ง ศรว. โดยด่วน(ผ่าน e-mail cma@cmathai.org) เพื่อขอเลื่อนการสอบไปรอบที่ว่างต่อไป ศรว. จะเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบไว้ให้ โดยสามารถแจ้งได้ตลอดเวลาจนถึงวันที่เข้าสอบในรอบนั้น ๆ หากแจ้งหลังจากนั้นจะถือว่าขาดสอบ

      4.3 ผู้ที่ผลตรวจ ATK positive และ/หรือมีผลตรวจ RT-PCR detected มาแล้ว 5 วันก่อนสอบแต่ยังไม่ถึง 10 วัน ให้ทำการตรวจ ATK ซ้ำภายใน 24 ชั่วโมงก่อนวันสอบ ถ้าผลตรวจ ATK negative และหรือมีผลตรวจ RT-PCR not detected อนุญาตให้เข้าสอบได้โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยแบบ N95 และห้ามถอดหน้ากากตลอดระยะเวลาที่สอบ

      4.4 ผู้ที่ผลตรวจ ATK positive และ/หรือมีผลตรวจ RT-PCR detected มาแล้วเกิน 10 วัน อนุญาตให้เข้าสอบได้ตามปกติ

 5. ก่อนจะถึงวันจัดสอบ ขอให้ท่านตรวจสอบและวางแผนการเดินทางให้เรียบร้อย รวมทั้งเผื่อเวลาสำหรับการคัดกรองก่อนเข้าสนามสอบให้เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะสามารถเข้าร่วมการสอบได้ตามเวลาที่กำหนด

การเตรียมตัวสำหรับสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการสอบทุกคนที่อยู่ในพื้นที่สนามสอบ: คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ และผู้เข้าสอบในวันสอบ

 1. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ และผู้เข้าสอบทุกคนต้องคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องกรอกแบบประเมินความเสี่ยงฯ ส่ง ณ จุดลงทะเบียน ผู้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงตามเอกสารประเมินความเสี่ยง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่สอบ ยกเว้น มีผลการตรวจหาเชื้อ (COVID-19) ด้วย ATK หรือ RT-PCR ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงที่เป็นลบก่อนวันสอบ
 2. ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical distancing) ตลอดเวลา เช่น ปฏิบัติตามการกำหนดจุดเว้นระยะห่างในการลงทะเบียน หรือ ในการรับประทานอาหาร เป็นต้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์พื้นที่สนามสอบสำหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ และผู้เข้าสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่สนามสอบ
 4. สนามสอบ/ศรว. จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อ ณ พื้นที่ส่วนรวมของสนามสอบและในแต่ละสถานีสอบอย่างเพียงพอและเหมาะสม

ศรว.จะมีประกาศพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบในแต่ละรอบประมาณ 1 -2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ

ดาวน์โหลดเอกสาร