ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 25 มกราคม 2566

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม แพทยสภา (ศรว.) ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 23 มกราคม 2566 ให้ประกาศกำหนดการจัดสอบความรู้สำหรับ ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อสอบขั้นตอนที่ 1 การประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences) ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences) และขั้นตอนที่ 3 การประเมินความรู้ทางด้านทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) และการสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Question : MEQ) ด้วยข้อสอบกลาง โดยมีกำหนดการจัดสอบ ดังนี้

ปี พ.ศ. 2566
    18 มิถุนายน 2566  สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ครั้งที่ 3
    25 มิถุนายน 2566  สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ครั้งที่ 5
    7 ตุลาคม 2566  สอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 2
    8 ตุลาคม 2566  สอบขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 2

ปี พ.ศ. 2567
    7 มกราคม 2567  สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ครั้งที่ 1
    14 มกราคม 2567  สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ครั้งที่ 1
    4 กุมภาพันธ์ 2567  สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ครั้งที่ 2
    3 มีนาคม 2567  สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ครั้งที่ 3
    10 มีนาคม 2567  สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ครั้งที่ 2
    31 มีนาคม 2567  สอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ครั้งที่ 4
    27 เมษายน 2567  สอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 1
    28 เมษายน 2567  สอบขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1

ทั้งนี้ ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับวันที่สอบตามความเหมาะสมจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน