ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 03 มีนาคม 2566

เนื่องด้วยศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา” โดยมีชื่อย่อว่า ศรว. ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ (ศรว.) ยังคงมีสถานที่ตั้งคงเดิม และขอเรียนว่า การติดต่อ การดำเนินการใดๆ รวมถึงการชำระเงินที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลต่างๆ ขอให้ระบุชื่อหน่วยงานเป็น “ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา (ศรว.)”